Udział w pracach badawczych:

Stan na dzień 12 lutego 2024 r.

1. Prace naukowo-badawcze:

[1.1]
Grant KBN T/05/116/90-2: „Metodyka i aparatura do badań koncentracji pierwiastków śladowych w organizmie” (1990-1991) – wykonawca;
[1.2]
Grant KBN PB 0752/S5/93/04: „Metodyka i aparatura do badań in vitro i in vivo składu mineralnego i stężeń pierwiastków śladowych w tkankach” (1993-1995) - wykonawca;
[1.3]
Grant KBN 8T11E00909 – „Zastosowanie metod przekształceń przestrzeni wektorowych (OSVD,QSVD) do automatycznego wykrywania punktów charakterystycznych w przebiegach elektrokardiograficznych” (1995-1997) – kierownik
[1.4]
Grant priorytetowy PW: „Metody i aparatura do badań biokinetyki związków ołowiu w mózgu i tkance nerwowej” (1995-1996) – wykonawca;
[1.5]
Grant KBN PB 8-11E03708: „Metodyka i aparatura do nieinwazyjnych badań gęstości tkanek kostnych i stężeń ciężkich metali toksycznych w kościach” (1995-1997) – wykonawca;
[1.6]
Projekt SPUB 621/E-78/SPUB/P03/021/97: „Eksperyment COMPASS – budowa aparatury i przygotowanie oprogramowania” (1997-2000) – kierownik;
[1.7]
Grant rektorski PW: „Spektrometria promieniowania X i gamma w badaniach tkanek kostnych” (1998-1999) – kierownik;
[1.8]
Grant dziekański WEiTI PW: “Optymalizacja scyntylacyjnych sensorów obrazów do radiografii cyfrowej” (1998-1999) – wykonawca;
[1.9]
Grant priorytetowy PW: „Aparatura do skaningowych badań gęstości tkanek kostnych” (1998-1999) – wykonawca;
[1.10]
Grant priorytetowy PW: „Optymalizacja aparatury do skaningowych badań gęstości tkanek kostnych” (1999-2000) – wykonawca;
[1.11]
Grant KBN numer 8T11E03319: „Optymalizacja sensorów obrazów do radiograficznych systemów obrazowania przeznaczonych do diagnozowania osteoporozy” (2000-2002) – wykonawca;
[1.12]
Grant dziekański WEiTI PW: „Rozwój i pilotowe implementacje technik telemedycznych” (2000-2001) – wykonawca;
[1.13]
Grant dziekański WEiTI PW: „Opracowanie scalonego układu odczytu danych z detektorów gazowych dla eksperymentów fizyki wysokiej energii” (2001-2002) – kierownik;
[1.14]
Grant dziekański WEiTI PW: „Stanowisko badawcze tomografii optycznej” (2002-2003) – wykonawca;
[1.15]
Grant dziekański WEiTI PW: „Opracowanie topografii układu scalonego do odczytu danych z detektorów gazowych dla eksperymentów fizyki wysokiej energii” (2002-2003) – kierownik;
[1.16]
Grant KBN 4 T11E 012 25: „Nowe metody poprawy jakości obrazowania w zastosowaniach tomografii optycznej do badań anatomicznych i czynnościowych” (2003-2005) – wykonawca;
[1.17]
Projekt SPUB 134/E-365/SPUB-M/CERN/P-03/DZ299/2000: “Eksperyment COMPASS w CERNie – Budowa aparatury, zbieranie i analiza danych” (2000-2003) – kierownik;
[1.18]
Projekt INTAS Ref. No. 03-54-5119: „Projekt i konstrukcja prototypu detektora promieniowania przejścia dla eksperymentu Compressed Baryonic Matter w GSI Darmstadt” (2004-2005) – kierownik;
[1.19]
Projekt SPUB nr 134/E-365/SPB/CERN/P-03/DWM 62/2004-2006 „Eksperyment COMPASS - rozbudowa spektrometru oraz zbieranie i analiza danych doświadczalnych” (2004-2006) – kierownik;
[1.20]
Grant celowy nr 6 ZR9 2005 C/6577: „Badanie właściwości oraz dobór optymalnych detektorów, konstrukcja układów akwizycji, transmisji, wizualizacji i rejestracji danych”. W ramach projektu celowego: „System wizualizacji i rejestracji wyników prześwietlania dużych obiektów wiązką promieniowania hamowania z akceleratora z przeznaczeniem do zastosowania w kontrolach granicznych” (2005–2006) - kierownik
[1.21]
Projekt INTAS Ref. No. 06-1000012-9729: „Projekt i konstrukcja prototypu detektora promieniowania przejścia dla eksperymentu Compressed Baryonic Matter w GSI Darmstadt” (2006-2008) – kierownik;
[1.22]
Grant promotorski MNiSW N 515 040 31/1401: „Sztuczne sieci neuronowe w zadaniach klasyfikacji w eksperymentach fizyki wysokich energii” (2006–2009) – kierownik;
[1.23]
Uczelniany Grant Badawczy PW: „Metody i urządzenia do analizy właściwości tkanek dla diagnostyki medycznej” (2006) – koordynator ze strony Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
[1.24]
Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 41/N-CERN/2007/0: „Eksperyment COMPASS – badanie spinowej struktury nukleonu” (2007–2010) – kierownik zespołu z PW;
[1.25]
Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany DWM/57/T2K/2007: „Badanie oscylacji neutrin – eksperyment drugiej generacji – budowa detektora i udział w pomiarach przeprowadzanych w eksperymencie T2K” (2007–2010) – kierownik zespołu z PW;
[1.26]
Grant promotorski MNiSW R 13 010 03: „Rozwój metod przetwarzania danych w badaniach proteomicznych pod kątem analizy ilościowej” (2007– 2009) – kierownik;
[1.27]
Grant rozwojowy MNiSW N 518 4692 33: „Nowe narzędzia do analizy danych spektrometrii mas w zastosowaniu do diagnostyki medycznej” (2007–2010) - wykonawca;
[1.28]
Grant rektorski PW: „Transdukcyjna średniokwadratowa maszyna wektorów nośnych do wspomagania diagnozy schorzeń serca na podstawie wysokorozdzielczej i holterowskiej elektrokardiografii” (2007) – wykonawca;
[1.29]
Projekt HARMONIA 1: 2011/01/M/ST2/02350: „Eksperyment COMPASS – badanie spinowej struktury nukleonu” (2011–2015) – kierownik zespołu z PW;
[1.30]
Projekt HARMONIA 1: 2011/01/M/ST2/02578: „T2K – eksperyment neutrinowy drugiej generacji” (2011–2014) – kierownik zespołu z PW;
[1.31]
Projekt HARMONIA 2: 2012/04/M/ST2/00775: „Własności neutrin i rozpady protonu – badania przy użyciu wielkiego ciekłoargonowego detektora T600 eksperymentu ICARUS” (2012–2016) – kierownik zespołu z PW;
[1.33]
Projekt HARMONIA 6: 2014/14/M/ST2/00850: „T2K – eksperyment neutrinowy drugiej generacji” (2015–2018) – kierownik zespołu z PW;
[1.34]
Projekt HORIZON 2020: ”Super-Kamiokande Plus” (2014–2018) – kierownik;
[1.35]
Projekt HARMONIA 7: 2015/18/M/ST2/00550: „Eksperyment COMPASS – badanie trójwymiarowej i spinowej struktury nukleonu” (2016–2018) – kierownik zespołu z PW;
[1.36]
Projekt OPUS 12: 2016/23/B/ST2/01429: „Modernizacja zespołu detektorów CEDAR w eksperymencie COMPASS w CERN” (2017–2019), kierownik;
[1.37]
Projekt HARMONIA 9: 2017/26/M/ST2/00498: „Eksperyment COMPASS – badanie wewnętrznej struktury nukleonu” (2018–2021) – kierownik zespołu z PW;
[1.38]
Grant Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna PW: „Nowoczesna elektronika oraz algorytmy przetwarzania sygnałów i kompresji danych dla fizyki wysokich energii” (2020–2022) – wykonawca;
[1.39]
Projekt OPUS 19: 2020/B/ST2/01547: „Eksperyment COMPASS – badanie wewnętrznej trójwymiarowej struktury nukleonu” (2021–2025) – kierownik zespołu z PW.

2. Prace konstrukcyjno-wdrożeniowe i ekspertyzy

[2.1]
„Komputerowy system pomiarowy do badania własności detektorów w warunkach produkcji seryjnej” - dla Instytutu Badań Jądrowych, Świerk (1983) – wykonawca;
[2.2]
„Licznik elektronów konwersji LEK-3 oraz wieloanodowy licznik proporcjonalny do zestawu mössbauerowskiego z minikomputerem SM3” – wdrożenie w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Jądrowych (ZZUJ) „POLON”, Warszawa (1983) – wykonawca;
[2.3]
„Licznik z jednorodnym polem w obszarze powielania lawinowego do analizy fluorescencyjnej” – dla Instytutu Problemów Jądrowych, Świerk (1984) – wykonawca;
[2.4]
„Model i prototyp systemu gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych do spektrometru elektronów Auger’a” - dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Warszawa (1985) – wykonawca;
[2.5]
“Wielokanałowy analizator amplitudy „Tristan”- wdrożenie w Zakładach Techniki Jądrowej „POLON”, Warszawa - produkt eksportowy (1988) – wykonawca;
[2.6]
“Autonomiczny spektrometr efektu Mössbauera” - dla Instytutu Problemów Jądrowych, Świerk (1989) – wykonawca;
[2.7]
„Mikroprocesorowy układ rejestrujący izotopowego miernika mieszanki betonowej” dla Instytutu Problemów Jądrowych, Świerk (1990) – wykonawca;
[2.8]
„Opracowanie modułu interfejsu CC-Link dla mierników Cube 350 i Cube 400” - dla firmy ND Meters – Bradford, Wielka Brytania (2008) – kierownik;
[2.9]
„Projekt oraz wykonanie układu interfejsu CC-link” - dla firmy ND Meters – Bradford, Wielka Brytania (2008) – kierownik;
[2.10]
„Opracowanie i wykonanie układów elektronicznych do detektorów radiologii”, dla narodowego Centrum Badań Jądrowych (2008–2009) – kierownik;
[2.11]
Analiza innowacyjności w postaci przygotowanego dokumentu opinii o innowacyjności projektu “Niszczenie guzów nowotworowych przy użyciu robota” dla Instytutu Chirurgii Cybernetycznej (2009) – autor;
[2.12]
„Opracowanie i wykonanie dodatkowych elektronicznych układów zabezpieczających kontrolnych do zestawu mobilnej radiografii neuronowej”, dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (2010) – kierownik.