Działalność dydaktyczna:

Praca dydaktyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)

 

Wykłady:

 

Ćwiczenia i laboratoria (przed 2003 r.):

Kilkuletnie prowadzenie Seminarium Inżynierskiego I Seminarium Magisterskiego na WEiTI PW.

 

Prace dyplomowe:

Dyplomy magisterskie (w nawiasie rok ukończenia):

[1.1]
Jolanta Warynica: „Oprogramowanie mikroprocesora systemu spektrometrii elektronów Augera” (1984);
[1.2]
Dariusz Sławiński, „Szybki układ dzielący do neutronowego detektora pozycyjnego” (1980);
[1.3]
Grzegorz Pałczyński, „Specjalizowany sterownik kasety CAMAC przeznaczony do testowania i uruchamiania bloków wykonawczych” (1988);
[1.4]
Sławomir Kurzawa: „Automatyczne urządzenie monitorujące poziom tła naturalnego promieniowania gamma” (1992);
[1.5]
Tomasz Kiepek: „Mikroprocesorowy system obsługi spektrofotometru Epok-2” (1994);
[1.6]
Grzegorz Domański: „Algorytmy filtracji przestrzenno-czasowej zakłóceń miograficznych i oddechowych w sygnale EKG” (1994);
[1.7]
Robert Parzydło: „Autonomiczny monitor poziomu tła promieniowania gamma” (1995);
[1.8]
Andrzej Grzywa: „Oprogramowanie przetwornika AC POLON 712 jako wielokanałowego analizatora amplitudy” (1995);
[1.9]
Maciej Toczyski: „Aparat do 24-godzinnego monitorowania rytmu serca” (1995);
[1.10]
Władysław Krasiejko: “Cyfrowe metody filtracji elektrokardiogramu i detekcji punktów charakterystycznych” (1996);
[1.11]
Krzysztof Dąbrowski: „Klasyfikacja sygnałów EKG za pomocą sieci neuronowych” (1997);
[1.12]
Marek Jacewicz: „Metody identyfikacji cząstek w eksperymencie WASA w Uppsali” (1997);
[1.13]
Sławomir Wronka: „Metody identyfikacji cząstek w eksperymencie WASA w Uppsali” (1997);
[1.14]
Mariusz Grześkiewicz: „Poszukiwanie algorytmu decyzyjnego w zadaniu klasyfikacji chorych z napadowym migotaniem przedsionków” (1999);
[1.15]
Paweł Morawski: „Aparat EKG do badań holterowskich z półprzewodnikową pamięcią danych” (1999);
[1.16]
Wojciech Padée: „Bezinwazyjny pomiar napięcia na lampie rentgenowskiej metodą dwóch detektorów” (1999);
[1.17]
Tomasz Szymański: „System odczytu i analizy danych z aparatu EKG do badań holterowskich” (2000);
[1.18]
Arkadiusz Godlewski: “Miernik wysokiego napięcia lampy rentgenowskiej” (2001);
[1.19]
Mariusz Lechociński: "Aplikacja służąca do badania składu pierwiastkowego próbek biologicznych na podstawie widm spektrometrycznych uzyskiwanych w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej z dyspersją energii" (2001);
[1.20]
Robert Sulej: "Selekcja przypadków fuzji fotonowo gluonowej w eksperymencie COMPASS z wykorzystaniem technik sieci neuronowych" (2001);
[1.21]
Adam Padée: "Implementacja sieciowa algorytmu genetycznego w zastosowaniach optymalizacyjnych w fizyce eksperymentalnej" (2002);
[1.22]
Marcin Floryan: "Laserowo-dopplerowski pomiar ukrwienia skóry" (2003);
[1.23]
Marcin Kozioł / Krzysztof Kowalczyk: "Stymulator mięśni - układ do pobudzania mięśni impulsami prądowymi" (2003);
[1.24]
Karol Wawrzyniak: "Modelowanie szeregów czasowych przy użyciu filtru Kalmana" (2003);
[1.25]
Michał Kalinowski: "Kompresja obrazów medycznych z zastosowaniem sieci neuronowych" (2004);
[1.26]
Mariusz Kobus: "Weryfikacja mówcy z wykorzystaniem sieci neuronowych" (2004);
[1.27]
Piotr Kwas: "Program do analizy ilościowej widm spektrometrycznych uzyskiwanych w badaniach próbek biologicznych metodą EDXRF" (2004);
[1.28]
Lech Raczyński: “Algorytm detekcji torów cząstek w eksperymencie ICARUS” (2006);
[1.29]
Andrzej Smolnik: “System pomiarowy do badania rozkładu dawki promieniowania jonizującego w osiach głównych pola radioterapeutycznego akceleratora biomedycznego” (2007);
[1.30]
Jakub Krajewski: „Wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych do wyszukiwania w dziedzinie proteomiki” (2008);
[1.31]
Michał Andrasiak: „System wizualizacji algorytmów ewolucyjnych” (2008);
[1.32]
Piotr Gregorczyk: „Model wyspowy algorytmów genetycznych” (2008);
[1.33]
Zbigniew Nasarzewski: „Tomografia neutronowa – rekonstrukcja trójwymiarowa na podstawie obrazów neutronograficznych” (2009);
[1.34]
Ireneusz Sobipan: „Model układu pozycjonowania listków w kolimatorze wielolistkowym” (2009);
[1.35]
Sebastian Zadora: „Metody ewolucyjne w sztucznych sieciach neuronowych” (2009);
[1.36]
Karol Borawski: “Urządzenie do pomiaru tła promieniowania naturalnego” (2010);
[1.37]
Piotr Płoński: “Probabilistyczna interpretacja sztucznych sieci neuronowych” (2010);
[1.38]
Jacek Borkowski: “Modelowanie systemu zasilania wnęk wielkiej częstotliwości” (2011);
[1.39]
Jerzy Świniarski: „Dynamika wiązki akceleratora ESS LINAC” (2011);
[1.40]
Michał Jarosz: “Zastosowanie symulacji metodą Monte Carlo w opracowaniu zagadnień ochrony radiologicznej akceleratora ESS” (2012);
[1.41]
Krzysztof Gomulski: „Metody analizy parametrów przebiegu awarii w reaktorze” (2013);
[1.42]
Kamil Michał Nawrot: „Rozpoznawanie emocji w sekwencji wideo w czasie rzeczywistym z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej” (2013);
[1.43]
Maria Witkowska: “Porównanie metod klasyfikacji w zadaniach identyfikacji cząstek w eksperymentach fizyki wysokich energii” (2013);
[1.44]
Wioletta Kozłowska: „Secondary beam particle focusing system for CERN neutrino facility” (2013);
[1.45]
Anna Padèe: “Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji danych fizyki wysokich energii” (2015).

Dyplomy inżynierskie (w nawiasie rok ukończenia):

[2.1]
Bogusław Zgorzelski: „Tester nieciągłości kierunków systemu telemechaniki TM-11” (1994);
[2.2]
Dawid Bujalski: "Generator prądowy do celów rehabilitacyjnych" (2002);
[2.3]
Piotr Kwas: "Program do automatycznej analizy widm spektrometrycznych uzyskiwanych w rentgenowskiej analizie fluoroscencyjnej z dyspersją energii" (2002);
[2.4]
Michał Kalinowski: "Kompresja obrazów medycznych z zastosowaniem sieci neuronowej" (2003);
[2.5]
Mariusz Kobus: "Rozpoznawanie komend głosowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych" (2003);
[2.6]
Karol Ruszczewski: "Aplikacja do głosowego wybierania numerów telefonicznych" (2003);
[2.7]
Michał Lis: "Klasyfikacja sygnałów EKG z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i funkcji falkowych" (2004);
[2.8]
Magdalena Muniowska: "Wspomaganie diagnozy wybranych przypadków kardiologicznych za pomocą sieci neuronowych" (2004);
[2.9]
Marcin Kamil Nowik: "System weryfikacji mówcy z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych" (2005);
[2.10]
Lech Raczyński: "Algorytm detekcji torów cząstek w eksperymencie ICARUS" (2005);
[2.11]
Ireneusz Sobipan: “Model układu pozycjonowania listków w kolimatorze wielolistkowym” (2006);
[2.12]
Maciej Juklaniuk: “Ontogeniczne sieci neuronowe: sieć RBF wzorowana na sieciach Inc Net” (2006);
[2.13]
Zbigniew Nasarzewski: “Rekonstrukcja 3D rozkładów promieniowania akceleratora medycznego na podstawie danych 2D zebranych przez fantom wodny” (2006);
[2.14]
Marcin Polski: „Automatyczny system pozycjonowania kamery w chirurgii małoinwazyjnej” (2008);
[2.15]
Kamil Jeziorski: „Speech-driven face animation: video processing” (2009);
[2.16]
Karol Taylor: „Speech-driven face animation: speech signal analysis” (2009);
[2.17]
Jakub Bloch: „Speech-driven face animation: audio-visual fusion”(2009);
[2.18]
Anna Żuchlińska: “Wyznaczenie prędkości przepływu za pomocą ultrasonografii” (2009);
[2.19]
Jacek Borkowski: “Badanie możliwości otrzymania asymetrycznego dzielnika mocy na bazie “magicznego” T” (2010);
[2.20]
Krzysztof Chojnowski: “Predykcja czasu retencji w wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych” (2010);
[2.21]
Michał Jarosz: “System do pomiarów wielkich częstotliwości metodą perturbacyjną w prototypie akceleratora Linac” (2010);
[2.22]
Agnieszka Nieciecka: “Projekt elementów głowicy elektronowego akceleratora śródoperacyjnego na podstawie symulacji metodami Monte Carlo” (2010);
[2.23]
Jerzy Świniarski: “Analiza właściwości i praca nad dynamiką wiązki akceleratora Linac 4” (2010);
[2.24]
Tomasz Ziółkowski: “Klasteryzacja danych z mikromacierzy DNA za pomocą samoorganizujących się sieci neuronowych” (2011);
[2.25]
Witold Januszewski: “PHYLODIGM - program do digitalizacji drzew filogenetycznych” (2012);
[2.26]
Kamil Nawrot: „Rozpoznawanie komend głosowych przy pomocy sztucznej sieci neuronowej” (2012);
[2.27]
Łukasz Ruta: “Digitalizacja sygnału EKG” (2012);
[2.28]
Grzegorz Żebrowski: “Automatyczny wskaźnik źródła promieniowania/skażenia” (2012);
[2.29]
Krzysztof Gomulski: “Metody analizy parametrów przebiegu awarii w reaktorze” (2013);
[2.30]
Wojciech Minda: “Automatyczny detektor do pomiaru natężenia promieniowania źródeł przemysłowych” (2013);
[2.31]
Ewa Oponowicz: „Metody Monte Carlo w projektowaniu elementów układów formatowania wiązek terapeutycznych medycznych akceleratorów elektronów” (2013);
[2.32]
Tymoteusz Kosiński: “Wykonanie i uruchomienie detektora do pomiaru energii wiązki elektronów z akceleratora” (2014);
[2.33]
Magdalena Przybył: „Projekt wymiennych folii rozpraszających dla układu formowania wiązki terapeutycznej mobilnego akceleratora elektronów IntraLine do radioterapii śródoperacyjnej” (2018);

 

Inne formy działalności dydaktycznej: